Statuten

Naam, zetel en duur:

Artikel 1:

Doel:

Artikel 2:

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van:

Middelen:

Artikel 3:

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

Leden:

Artikel 4:

De vereniging bestaat uit:

Toelating:

Artikel 5:


Einde van het lidmaatschap van leden en jeugdleden:

Artikel 6:

Het lidmaatschap eindigt:

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Einde van rechten en verplichtingen van donateurs:

Artikel 7:

Jaarlijkse Bijdrage:

Artikel 8:

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

Rechten Donateurs:

Artikel 9:

Bestuur:

Artikel 10:

Artikel 11:

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

Bestuursfunctie – Besluitvorming van het bestuur:

 

Artikel 12:

Bestuurstaak – Vertegenwoordiging:

Artikel 14:

 • Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalendejaar.
 • Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 • Het bestuur brengt op een algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit  en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 • Na verloop van de termijn van zes maanden kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 • De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie zal na afloop van het lopende verenigingsjaar de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken en zal aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uitbrengen.
 • Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
 • Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 • De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 • Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene Vergadering:

Artikel 15:

 • Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 • Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering –de jaarvergadering- gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 • Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 • De benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie  voor het volgende verenigingsjaar;
 • Voorziening in eventuele vacatures;
 • Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 • Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 • Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste een/ derde gedeelte van het totale aantal stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 • Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en Stemrecht:

Artikel 16:

 • Toegang tot de algemene vergadering hebben alleen leden, ereleden en jeugdleden van de vereniging. Geen toegang hebben cursisten, geschorste leden, geschorste bestuursleden en donateurs.
 • Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 • Ieder lid van de vereniging die niet geschorst is, heeft één stem.
 • Een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

Voorzitterschap, Notulen:

Artikel 17:

 • De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door de voorzitter aan te wijzen, als voorzitter op.
 • Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 • Van de vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, welke inde vergadering of in de eerstvolgende zullen worden goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris en de voorzitter ondertekend.
 • Van een besluit bedoeld in artikel 19, lid 8,van deze statuten moet een aantekening bij de notulen worden bewaard.

Besluitvorming van de Algemene Vergadering:

Artikel 18:

 • Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
 • Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 • Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 • Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 • Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich verenigt, vindt een tweede stemming plaats waarbij wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkreeg en degene die het op één na grootste aantal stemmen verkreeg.
 • Hebben meer dan twee personen het grootste of meer dan een persoon het op één na grootste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot wie van hen voor herstemming in aanmerking komt.
 • Bij staking van de stemmen over personen wordt het betreffende voorstel aangehouden tot de eerst volgende vergadering.
 • Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 • Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
 • Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 • Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen –dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping Algemene Vergadering:

Artikel 19:

 • Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
 • Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging:

Artikel 20:

 • In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld.
 • Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien worden de voorgestelde wijzigingen hetzij opgenomen in het clubblad, hetzij de leden afzonderlijk toegezonden.
 • Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde  gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig is of vertegenwoordigd is.
 • Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan besloten worden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
 • Een statutenwijziging treed niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding:

Artikel 21:

 • De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
 • Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 • Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschied de vereffening door het bestuur.
 • Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor (een) door de algemene vergadering te bepalen zodanig(e) doeleinde(n) als het meest met het doel der vereniging overeenstemt(overeenstemmen)
 • Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “In Liquidatie”.

Huishoudelijk Reglement:

Artikel 22:

 • De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 • Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Terug naar boven