Huishoudelijk reglement van Hondenschool de Loop

 

  

 Artikel 1: Algemeen

 

 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld naar aanleiding van de Statuten van de vereniging “Honden Dressuur Club de Loop”, hierna te noemen de vereniging. Daar waar in dit reglement sprake is van “bestuur”, wordt bedoeld het bestuur van de vereniging.
 2. Daar waar sprake is van Statuten wordt verwezen naar de Statuten van de vereniging.
 3. Over kwesties die in dit reglement en in de statuten niet zijn geregeld, beslist het bestuur.
 4. Uitleg over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de privacyverklaring kunt u vinden onder het tabje downloads onder aan de website.
 5. Uitleg over de klachten procedure kunt u vinden onder het tabje downloads onder aan de website.

 

Artikel 2: Leden / niet-leden

 

Leden, als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder a, van de Statuten, zijn zij die:

 

 1. schriftelijk een verzoek tot toelating hebben ingediend.
 2. Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor tenminste een jaar. Na 1 jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd in een lidmaatschap per kalenderjaar met een opzegtermijn van minimaal 1 maand.vrijwilligers die een of meerder taken hebben in de vereniging.
 3. overeenkomstig artikel 5, lid 1 en 2, van de Statuten door het bestuur of de algemene vergadering zijn toegelaten.
 4. Jeugdleden zijn zij die op hun verzoek overeenkomstig het voorgaande lid zijn toegelaten maar nog niet de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt.
 5. Cursisten zijn zij die een door de vereniging aangeboden cursus volgen.


 

Artikel 3: Het bestuur

 

 1. Het bestuur is belast met het geven van leiding aan alle activiteiten van de vereniging.
 2. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde door de voorzitter te bepalen.
 3. Een bestuurslid wordt overeenkomstig het gestelde in artikel 10 van de statuten  gekozen voor een periode van 3 jaar en is dan verkiesbaar zoals vermeld in artikel 11, lid 2, van de statuten.
 4. Het  rooster zoals vermeld in artikel 11, lid 2, van de statuten is als volgt vastgesteld:
  1e jaar: de voorzitter

 

  • 2e jaar: de secretaris en een algemeen bestuurslid

  • 3e jaar: de penningmeester en een algemeen bestuurslid

 

 1. Bestuursleden benoemd volgens artikel 13, lid 2, van de statuten  zijn de eerste volgende Algemene Ledenvergadering verkiesbaar  zoals genoemd in artikel 10, lid 1, van de statuten.
 2. Bestuursleden benoemd krachtens artikel 13, lid  2, van de statuten hebben dezelfde rechten en plichten als elk ander bestuurslid.
 3. De voorzitter is verplicht elke bestuurswijziging aan de leden te melden binnen een redelijke termijn.
 4. Bestuursleden zijn verplicht om bij beëindiging van hun functie de onder hun berusting zijnde bescheiden en artikelen, die betrekking hebben op hun functie en/of eigendom zijn van de vereniging over te dragen aan het bestuur.
 5. Bestuursleden welke op verenigingsbelang extern werkzaamheden verrichten, kunnen in redelijkheid schadeloos gesteld worden, indien een bestuursmeerderheid hiermee instemt.

 

Artikel 4: Geldmiddelen

 

 1. Cursisten dienen voor het termijn die op de rekening is aangegeven het vastgestelde cursusgeld  te voldoen. Bij het vroegtijdig verlaten of afbreken van een cursus en/of stoppen van het volgen van één of meerdere hondensport(en) wordt, tenzij onvoorziene omstandigheden buiten de schuld van de cursist, geen restitutie van cursusgeld gegeven.
 2. De voorzitter beslist accuraat over aankopen en geldmiddelen.
 3. De penningmeester dient jaarlijks op de algemene ledenvergadering de begroting in voor het komende jaar.
 4. Bestuursleden en leden die niet meer lid zijn van de vereniging, kunnen nooit enige aanspraak maken op de bezittingen van de vereniging of de aan haar leden toekomende privileges.

 

Artikel 5: Instructeurs

 

 1. Instructeurs zijn leden die door het bestuur benoemd worden om begeleiding te geven aan de cursisten    voor de programma’s zoals bedoeld binnen de vereniging.

 2. Instructeurs die een cursus volgen in het belang van de vereniging kunnen indien het bestuur dit goedkeurt voor een vergoeding in aanmerking komen. De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur bepaald.

 3. Instructeurs die een cursus volgen op kosten van de vereniging dienen deze kosten terug te betalen als men de vereniging verlaat “op eigen verzoek” binnen 24 maanden na het beëindigen van deze cursus, al dan niet met goed gevolg afgelegd.

 4. Instructeurs hebben het recht cursisten te verwijderen die zich tijdens de trainingsdagen misdragen.

   

Artikel 7: Trainende leden en cursisten

 

 1. Trainende cursisten, zijn verplicht zich bij verhindering af te melden,
  Bij geen geldige afmelding (ziekte baas/hond) zal de les worden afgeschreven.
 2. Trainende cursisten die tijdens de duur van een cursus of het lopende kalenderjaar meer dan driemaal achtereen zonder kennisgeving afwezig zijn, kunnen op voorspraak van de instructeur van verdere deelname aan die cursus en/of hondensport worden uitgesloten.
 3. Artikel 6, lid 5 van de statuten is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat de afwezigheid gegrond is, zulks te beoordeling van de instructeur en/of het bestuur.
 4. Een schorsing als bedoeld in artikel 6, lid 5 van de statuten wordt door de voorzitter of iemand door de voorzitter aangewezen persoon uitgesproken.
 5. Trainende  cursisten en bezoekers dienen aanwijzingen van het bestuur en/of instructeurs stipt op te volgen.
 6. Alle leden, cursisten en/of bezoekers die met een auto naar de training komen zijn verplicht de rijbaan van de openbare weg, waaraan het clubgebouw van de vereniging is gelegen, vrij te houden. Dit geldt ook voor de berm aan de overzijde van het perceel. Overtredingen dienen te worden gemeld bij instructeurs of bestuursleden. Bij herhaaldelijk fout parkeren kunnen sancties ondernomen worden door het bestuur.
 7. Trainende  cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn.
 8. Trainende cursisten dienen tijdens de trainingen en/of cursussen zelf voor deugdelijk en compleet materiaal te zorgen.
 9. Trainende cursisten dienen ervoor te zorgen dat andere cursisten op geen enkele manier hinder ondervinden van hun hond(en).
 10. Trainende cursisten mogen met één hond op één dag aan één van de aangeboden hondensporten/cursussen deelnemen. Met goedkeuring van het bestuur en de instructeur mag een cursist met twee of drie honden aan dezelfde of een andere aangeboden hondensport/cursus deelnemen. Hiervoor zal een door het bestuur vastgestelde korting op het extra verschuldigde cursusgeld worden verleend. Voor het trainen met meer dan drie honden wordt er door het bestuur en instructeurs gezamenlijk besloten of deelname mogelijk is en welk kortingspercentage op het totaal extra verschuldigde cursusgeld kan worden verleend. De cursist is altijd verplicht om minimaal één volledige cursus te voldoen, tenzij het bestuur anders bepaalt.
  Cursisten betalen per hond per cursus.
 11. De minimum leeftijd om aan hondensporten en/of cursussen deel te nemen bedraagt 16 jaar. In overleg met het bestuur en de instructeurs kan hiervan worden afgeweken. Zie art. 4 lid 2 van de statuten.

 

Artikel 8: Kantine en veld

 

 1. Tijdens de hondensporten/cursussen is men verplicht de hond aangelijnd te houden, tenzij dit door de instructeur anders wordt aangegeven.
 2. Behoeften welke de hond op het terrein doet dienen door de geleider/eigenaar opgeruimd te worden.
 3. Tijdens examens of onderlinge wedstrijden is het verboden met honden op het terras aanwezig te zijn.
 4. Elk lid of cursist is gehouden de kantine en het veld schoon en verzorgd achter te laten.
 5. Aanwijzingen die door het dienstdoend lid achter de bar wordt gegeven dient te worden opgevolgd.
 6. Elke pup dient volgens de geldende voorschriften te zijn ingeënt, waaronder tenminste kennelhoest. Voor volwassen honden geldt dit niet er kan ook een titerverklaring overlegd worden, elke geleider/eigenaar is hiervoor zelf verantwoordelijk.
 7. Op verzoek van bestuursleden en/of instructeurs dient voor elke aanwezige pup een inentingsbewijs getoond te kunnen worden.
 8. Het aanwezig zijn met zieke honden is niet toegestaan.
 9. Van ieder lid/cursist wordt verwacht dat hij/zij in een sfeer van goede harmonie met elkaar omgaat en respect voor elkaar toont.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 

 1. aan alle activiteiten, georganiseerd door de vereniging is op eigen risico. 

 

 1. Deelname Ieder lid of cursist is verplicht voor de hond(en) waarmee hij tijdens de trainingen op het veld komt een van kracht zijnde aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 2. Mocht een lid/cursist of enige leden/cursisten door een hond of honden, toebehorende aan een lid/cursist of enige leden/cursisten, tijdens de training op het veld enige schade worden aangericht, dan zal deze schade, indien gewenst, door één van de partijen, naar voldoening dienen te worden geregeld. Kunnen partijen niet tot overeenstemming komen, dan zal het bestuur, na beide partijen, en eventueel getuigen te hebben gehoord, een bindende uitspraak doen.
 3. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken of beschadigen van eigendommen van een lid/cursist of leden/cursisten.

 

Artikel 10: Verboden handelingen

 

Het “toezicht en sancties” genoemd in de statuten onder artikel 22 is zonder meer van toepassing op alle handelingen op welke plaats of hoedanigheid dan ook verricht of toegelaten die:

 

 1. In strijd zijn met van de FHN afkomstige, of erkende reglementen, statuten of gedragsregels hoe verder ook genoemd.

 2. het aanzien van de hondensport in het algemeen en die van de FHN  en de Hondensportvereniging of een aangesloten vereniging kunnen schaden.

 

Alle handelingen, op welke plaats of hoedanigheid dan ook verricht worden of toegelaten waarbij

 

 1. Gebruik wordt gemaakt van enig mechanisch middel, elektrische stroom of een daarop gelijkende voorziening uitdrukkelijk daar onder begrepen, voor zover die inwerkt op de hond.

 2. Het gebruik van slipkettingen en prikbanden.

 3. Dieren worden mishandeld.

 4. Het deelnemen of op enigerlei wijze betrokken zijn bij hondengevechten.

 

Artikel 11: Examens / wedstrijden / evenementen

 

 1. Alle evenementen welke worden georganiseerd door de evenementencommissie, vallen onder verantwoording van het bestuur en behoeven haar toestemming
 2. Alle examens en wedstrijden waaraan men deel wenst te nemen dienen minimaal 14 dagen vooraf aangevraagd te worden bij het bestuur en de instructeur van de groep waarin men is ingedeeld.
 3. Deelnemers aan een examen en/of wedstrijd dragen er zorg voor dat de benodigde papieren en examengelden tijdig zijn aangeleverd c.q. voldaan.

 

Artikel 12: Niet trainende leden

 

 1. Niet trainende leden zijn leden welke lid zijn van de vereniging doch echter niet trainen met een hond.
 2. Niet trainende leden betalen alleen hun lidmaatschapsgeld.
 3. Niet trainende leden kunnen wel op clubevenementen deel nemen met een hond welke valt onder de gebruikshonden.

 

Eerder verschenen versies zijn hiermee komen te vervallen.

 

                                                            December 2021

 

 

Terug naar boven